89-909: הגשת תרגילים (tutorial +2+3+1) עד 29.3.17

89-909-01: תורת המשחקים האלגוריתמית: - Prof. Michael Wooldridge

Please do the exercises by yourself-- no help from other students is allowed.

Please submit by March 29./files/cs/shared/89-909-01_targilim_tutorial_1.pdf

/files/cs/shared/89-909-01_targilim_tutorial_2_0.pdf

/files/cs/shared/89-909-01_targilim_tutorial_3.pdf