הודעות על שינויים במערכת תשע"ח

להלן הודעות על שינויים במועדי קורסים בתשע"ח:

8940901 סמינריון במבני נתונים - פרופ' אלי פורת - יתקיים בסמסטר א' יום ה' 10-12

8921004 תרגיל תכנות מתקדם 1 - מר רועי יהושע - יתקיים בסמסטר א' - יום ב' 17-18

8935003 תרגיל מבוא לרשתות תקשורת - גב' מורן ברוך - יתקיים בסמסטר א' - יום ד' 14-16

8912304 תרגיל מודלים חישוביים - מר עקיבא קליינרמן - יתקיים בסמסטר ב' - יום  ד' 12-14

8922003 תרגיל אלגוריתמים 1 - מר יצחק ברוך גולדשטיין - יתקיים בסמסטר א' - יום א' 10-12

8922403 תרגיל חישוביות - מר דוד מס - יתקיים בסמסטר א' - יום ג' 17-18

8922503 תרגיל סיבוכיות - מר יצחק ברוך גולדשטיין - יתקיים בסמסטר ב' - יום ד' 12-13

8922506 תרגיל סיבוכיות - מר יצחק ברוך גולדשטיין - יתקיים בסמסט ב' - יום ד' 13-14