8919506 מתמטיקה בדידה אריאל נוף

יום ג', 14-15, שינוי כיתה קבוע לבנין 604 כיתה 102