89-512-01: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 304 חדר 3.

קבוצת קורס 89512-01 - ביולוגיה חישובית

יום ה' שעות 12:00-14:00 סמסטר ב'

מרצה: פרופ' אונגר רון

הועבר מחדר 14 בבנין מ.ישראל-604

לחדר 3 בבנין משפטים-304