89-541-01: שינוי כיתה קבוע: בניין 505 כיתה 2.

קבוצת קורס 89541-01 - כלים ושיטות בפיתוח מודרני ל-Web יום ג' שעות 18:00-20:00 סמסטר ב'

מרצה: מר תייר גיל

הועבר מחדר 64 בבניין מ.ישראל-605

לחדר 2 בבניין מ.ישראל-505