89111 ביטול כל התרגולים בשבוע של ה- 15.4.18

89111 מונחה עצמים כל התרגולים בשבוע של שמתחיל ב- 15.4.18 מבוטלים