המסלולים לתואר שני

המחלקה למדעי המחשב

תואר שני

מסלולים

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

 

תחומי התמחות

  1. אלגוריתמיקה וחישוביות ('תאוריה')
  2. תקשורת ואבטחה
  3. בינה מלאכותית (כולל אחזור מידע ורובוטיקה)

 

לתחומי ההתמחות השונים יש דרישות שונות של קורסי קדם, חובה ובחירה (ראה טבלה מצורפת בהמשך).  לסטודנטים שתחום המחקר שלהם לא נופל באחד מתחומי ההתמחות הנ"ל, ניתן ללמוד ללא התמחות.

במהלך שנת הלימודים הראשונה על הסטודנט להודיע באיזה תחום התמחות בחר ולעבור את קורסי החובה בתחום ההתמחות. סטודנט שבחר ללמוד ללא התמחות חייב לעבור במהלך השנה הראשונה לפחות שלושה  מקורסי החובה אחד מכל תחום התמחות.

לסטודנטים במסלול א' (עם תזה), כמפורט לעיל, נדרש אישור המנחה לבחירת תחום התמחות (או ללימוד ללא התמחות).

 

תנאי הקבלה לתואר שני במדעי המחשב

ללימודי תואר שני במדעי המחשב יתקבל בעל תואר ראשון במדעי המחשב (ראשי או מורחב) ממוסד אקדמי מוכר שאושר ע"י יועץ המחלקה לתואר שני. מספר המקומות מוגבל, ולכן המועמדים הטובים ביותר יתקבלו. עם זאת, רק במקרים חריגים יתקבלו מועמדים עם ממוצע של פחות מ-85%. החלטות הקבלה אינן תלויות רק בציון הממוצע, אלא גם בגורמים אחרים, לרבות מוסד הלימודים, ציונים בקורסים מסוימים, השכלה נוספת, המלצות, ניסיון מקצועי והישגים אחרים.

בעלי תואר ראשון במדעי המחשב משני או מתחום אחר, או ממוסד לימודי אחר, יחויבו בקורסי השלמה. פרטים בסעיף 'לימודי השלמה במדעי המחשב' להלן.

מסלול ישיר ומסלול משולב לתואר שלישי

ישנם שני מסלולי תואר שלישי מיוחדים: מסלול ישיר מתואר ראשון לשלישי ומסלול משולב (תואר שני + שלישי).

במסלול המשולב עוברים לתואר שלישי במהלך לימודי תואר שני.

לפרטים ראה תכנית תואר שלישי באתר האינטרנט.

לימודי השלמה במדעי המחשב

להלן רשימת קורסי תואר ראשון במדעי המחשב המהווים דרישה מוקדמת לקבלה לתואר שני לבעלי תואר ראשון בתחום שאינו מדעי המחשב. מועמד שלא השלים קורסים אלו או לא קיבל ציונים לפני הרשמתו לתואר שני במדעי המחשב עלול להידחות אוטומטית (גם אם יעמוד בממוצע הציונים הנדרש).

שם הקורס                                                                           מס' שעות סמסטריאליות
1. מבוא למדעי המחשב   5 ש"ס
2. מבני נתונים 4 ש"ס
3. מבוא לתכנות מונחה עצמים 4 ש"ס
4. מבוא לאלגברה לינארית4 4 ש"ס
5. מבוא לחדו"א (או חשבון אינפיניטסימאלי 1)    4 ש"ס
6. מתמטיקה בדידה 6 ש"ס
7. אלגוריתמים 1 5 ש"ס
8. מערכות הפעלה 5 ש"ס
9. הסתברות כללית 3 ש"ס
10. מבנה מחשב 5 ש"ס
11. חישוביות 4 ש"ס

 

קורסי קדם, חובה ובחירה בתחומי ההתמחות השונים

בטבלה שלהלן מופיעים קורסי הקדם וקורסי החובה של תחומי ההתמחות השונים. פירוט של קורסי הבחירה לפי תחומי ההתמחות ניתן לראות באתר המחלקה.

סטודנטים שלמדו קורס דומה לקורס קדם לפני תחילת הלימודים, יוכלו לבקש מראש התחום לפטור אותם מקורס הקדם. הסמכות לאישור פטור מקורסים היא בידי ביה"ס ללימודים מתקדמים.

אלגוריתמיקה וחישוביות

תקשורת ואבטחה

בינה מלאכותית

ללא התמחות

קורסי קדם להתמחות
89-322 אלגוריתמים 2

89-225 סיבוכיות

קורס קדם להתמחות


89-350 מבוא לרשתות        תקשורת

קורס קדם להתמחות

 

 89-570 לבינה מלאכותית

אין דרישות קדם

קורס חובה:
89-750 מורכבות חישובית

89-755 ניתוח אלגוריתמים

 

קורסי חובה:

שניים מתוך:

89-690 מבוא לאבטחה (סייבר)

89-550 אבטחת תקשורת
89-850 רשתות תקשורת 

89-656 מבוא לקריפטוגרפיה

קורסי חובה:

89-919 מודלים הסתברותיים יישומיים במדעי המחשב
89-950  נושאים מתקדמים בבינה- מלאכותית

חובה לקחת ארבעה מקורסי החובה (עם תזה) או חמישה (ללא תזה)

 

סטודנטים לתואר שני יירשמו לקורסים החל ממס' 89-400 ואילך, או לקורסים שצוינו כ"קורסי קדם" לתחומי התמחות. לא יוכרו קורסים אחרים של תואר ראשון, אפילו אם הם "דרישת קדם" לקורס נדרש לתואר שני. בתואר שני נאפשר הרשמה לקורס גם ללא עמידה בדרישות קדם שלו (כאשר הסטודנט אחראי להשלמת הידע הנדרש לקורס). בקשה לרישום והכרה לתואר שני של קורס/ים אחר/ים או ממחלקות אחרות, מותנית באישורו מראש של יועץ המחלקה.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר

דרישות מוקדמות

מציאת מנחה: עד סיום חופשת פסח של שנת הלימודים הראשונה לכל המאוחר, על הסטודנט לקבל אישור של אחד מבין חברי הסגל הבכיר במחלקה (לא כולל מורים מן החוץ) שמסכים להנחות את הסטודנט. סטודנט שלא יעמוד בדרישה זו, יועבר למסלול ב'.  מומלץ לסטודנטים לזהות מוקדם ככל האפשר מנחים פוטנציאליים מבין חברי הסגל הבכיר, ולפנות אליהם בכדי לבדוק את ההתאמה והדרישות; בפרט מומלץ ללמוד קורסי בחירה שנותן המנחה הפוטנציאלי.  המחקר וההנחיה דורשים זמן ניכר, הן מהסטודנט, הן מחבר הסגל; סטודנטים שעובדים (או משרתים בצבא) במקביל ללימודים עלולים להתקשות להקצות זמן מספיק ולהתקשות למצוא מנחה שיסכים להסתכן בהנחייתם.  במיוחד במקרים אלו, מומלץ לפנות למנחים הפוטנציאליים למפרע.

מידע על חברי הסגל ותחומי מחקרם ניתן לקבל באתר האינטרנט של המחלקה: www.cs.biu.ac.il.

 

מכסת השעות והסמינריונים

1.    24 שעות סמסטריאליות של הרצאה, לפי הפירוט הבא:

      קורסי החובה הכלליים שפורטו בטבלת קורסי קדם וקורסי חובה בעמוד הקודם.

ללומדים בהתמחות: 16 שעות סמסטריאליות מתחום ההתמחות, כולל קורסי החובה של ההתמחות (ראה בטבלה לעיל).

ללומדים (באישור המנחה) ללא התמחות: לפחות ארבעה מקורסי החובה של שלושת ההתמחויות.

קורסי מוסמכים אחרים של המחלקה, בתיאום עם המנחה.

באישור המנחה, ניתן לקחת עד 12 שעות מתוך השעות הסמסטריאליות בקורסים של מחלקות אחרות או אוניברסיטאות אחרות, אם נדרש לצורך התמחות. הבקשה מותנית באישור הוועדה לתואר שני.

2.    2 סמינריונים לתואר שני (4 שעות סמסטריאליות).

3.    קולוקוויום מחלקתי (הרצאות אורח במדעי המחשב). 

      מידע על מועד הקולוקוויום המחלקתי יפורסם בידיעון מערכת שעות.

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

       ראה תקנון הוועדה לתואר השני בפרק המבוא.

 

      בחינת גמר

       הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה

ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

 

מכסת השעות והסמינריונים

1.

36 שעות סמסטריאליות הרצאה, לפי הפרוט הבא:

 

ללומדים בתחום התמחות: 16 שעות סמסטריאליות מהתחום, כולל שני קורסי חובה של

 

ההתמחות ולפחות עוד קורס חובה (של התמחות כלשהי).

 

ללומדים ללא תחום התמחות: לפחות חמישה קורסי חובה של שלוש ההתמחויות.

 

קורסי מוסמכים אחרים של המחלקה, ניתן להתייעץ עם מרכז התחום. יוכרו גם קורסי קדם של

 

המגמה שנלמדו בלימודי השלמה.

2.

2 סמינריונים לתואר שני (4 שעות סמסטריאליות).

3.

קורס "סדנה לפרויקטים מתקדמים".

 

מבחן גמר

החומר למבחן הגמר ייקבע ע"י המחלקה.

 

מעבר ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה מותנה ב:

1)   ממוצע של 85% ומעלה (לפחות ב-4 קורסים) בשנה"ל הראשונה.

2)   מציאת מנחה לתזה.

 

מי שמבקש לעבור מסלול ימלא "טופס פנייה" של ביה"ס ללימודים מתקדמיםתואר שני, המנחה ימלא את חוות דעתו בסעיף המתאים, והסטודנט יעביר את הטופס למזכירות המחלקה לאישור ראש המחלקה.

 

דרישות משותפות לשני המסלולים (מסלול א' ו-ב')

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני.

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).