תואר שני 

הרשמה

הרשמה לתואר שני

פתיחת הרשמה לתואר שני: סוף חודש ינואר 2020

תאריך אחרון להרשמה: על פי החלטת יו"ר ועדה מחלקתית לתארים מתקדמים ולא יאוחר מסוף ספטמבר 2020

יום פתוח (ביום הפתוח הרישום לתואר מוזל- יש להתעדכן בקוד ההנחה): 14.2.2020

תנאי סף להרשמה לתואר שני במחלקה:

ממוצע ציונים - המחלקה למדעי המחשב תשקול מועמדותם של בעלי תואר ראשון במדעי המחשב ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון 86 לפחות. על המועמד להמציא גיליון ציונים רשמי (הכולל את ממוצע הציונים לתואר) מאת המוסד האקדמי בו סיים את לימודי התואר הראשון. 

חתך הקבלה נתון לשינוי משנה לשנה ועשוי להיות בפועל גבוה יותר מהסף הנדרש על מנת להגיש מועמדות לתואר שני.

מדרג - על המועמד לצרף אישור רשמי על מיקומו היחסי במחזור בו סיים את לימודיו (מדרג).

מידע חשוב

לימודי השלמה במדעי המחשב

המחלקה למדעי המחשב תשקול קבלה לימודי השלמה במדעי המחשב למועמדים בעלי תואר ראשון במתמטיקה, פיזיקה או הנדסה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, אשר סיימו את לימודיהם בציון 90 לפחות. הקבלה במקרים אלו היא על תנאי ומותנית בסיום לימודי ההשלמה לפי הדרישות שיקבעו על ידי האחראי האקדמי לתואר שני במחלקה.

בעלי תואר ראשון מתחום אחר, או במדעי המחשב משני, יחויבו בקורסי השלמה מתואר ראשון במדעי המחשב. קורסים אלו מהווים דרישה מוקדמת לקבלה לתואר שני במעמד רגיל. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 85 לפחות. מועמד שלא השלים קורסים אלו או לא קיבל ציונים לפני הרשמתו לתואר שני במדעי המחשב עלול להידחות אוטומטית (גם אם יעמוד בממוצע הציונים הנדרש). לכל קורס הרצאה + תרגיל. לאחר מעבר קורסי ההשלמה בציון הנדרש יש להגיש בקשה למעבר מסטודנט על תנאי לסטודנט מן המניין, ולשלוח במייל cs.master@biu.ac.il.

קורסי ההשלמה - על הסטודנט ללמוד את הקורסים שנקבעו על ידי המחלקה מתוך רשימת קורסי ההשלמה.

מסלולים בתואר שני

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' – "מסלול עם תזה" – מתמקד בביצוע מחקר בכיוון לימוד והגשת עבודת המחקר.

מסלול ב' – "מסלול ללא תזה" – מתמקד בהכרת כיוון לימוד דרך קורסים, ללא עבודת מחקר (במקומה, פרוייקט מחקרי במחלקה).

כיווני לימוד 

  1. אלגוריתמיקה וחישוביות (תאוריה).

  2. קריפטוגרפיה ואבטחה.

  3. בינה מלאכותית (כולל אחזור מידע ורובוטיקה).

  4. מדעי הנתונים

  5. ללא התמחות - כללי (פתוח רק למסלול ב' – ללא תזה).

לכיווני הלימוד השונים יש דרישות שונות של קורסי קדם, חובה ובחירה (ראה טבלה מצורפת בהמשך). על התלמיד לבחור כיוון לימוד, וללמוד על פי תוכנית הלימודים של כיוון הלימוד שנבחר. תלמיד שבחר ללמוד בתחום הכללי חייב לעבור במהלך השנה הראשונה לפחות שלושה מקורסי החובה של כיווני הלימוד האחרים, אחד לפחות מכל כיוון לימוד.

סטודנטים במסלול עם תזה, אשר תחום המחקר שלהם משלב נושאים מכיווני לימוד שונים (לדוגמא, תאוריה ואבטחה, בינה מלאכותית ואבטחה, בינה מלאכותית ואלגוריתמיקה), זכאים לבניית תכנית לימודים ספציפית להם (באישור המנחה והיועץ לתואר שני), שתחליף את דרישות החובה והבחירה בכיוון הלימוד שבחרו מלכתחילה.  תנאי הכרחי לתכנית הינו שעליה לכלול מעבר קורס חובה אחד לפחות מכל כיוון לימוד שמשולב במחקר.

קורסי קדם, חובה ובחירה בכיווני הלימוד השונים

פירוט הקורסים ניתן לראות באתר בר-אילן: קטלוג הקורסים

תלמידים שלמדו קורס דומה לקורס קדם לפני תחילת הלימודים, יוכלו לבקש מראש כיוון הלימוד לפטור אותם מקורס הקדם. הסמכות לאישור פטור מקורסים היא בידי בית הספר ללימודים מתקדמים.

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים
26 שעות סמסטריאליות (26 נ"ז) לפי הפירוט הבא:

  • 18 שעות סמסטריאליות (18 נ"ז) על פי הפירוט הבא: לפחות 10 שעות סמסטריאליות (10 נ"ז) מכיווני לימוד, כולל קורסי החובה של כיוון הלימוד (כולל קורסי קדם, לא כולל קורסי השלמה לתואר שני). יש להשלים למכסת 18 שעות סמסטריאליות מקורסי התואר השני שהמחלקה מציעה
  • שני סמינריונים לתואר שני (כל סמינריון 2 שעות סמסטריאליות = 2 נ"ז). לפחות סמינריון אחד בכיוון הלימוד.
  • קולוקוויום מחלקתי - הרצאות אורח במדעי המחשב (4 שעות סמסטריאליות = 4 נ"ז). ללא חיוב שכר לימוד, יש לקבל ציון עובר. מידע על מועד הקולוקוויום המחלקתי יפורסם בידיעון מערכת שעות. יש להשתתף ב 12 הרצאות אורח במהלך השנה.

באישור המנחה ניתן להכיר בקורסים מוסמכים אחרים של המחלקה כקורסי קדם של המגמה.

באישור המנחה, לצורך התמחות, ניתן ללמוד עד 8 שעות סמסטריאליות, בקורסים ממחלקות אחרות או אוניברסיטאות אחרות.

הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

המאמץ העיקרי במסלול זה כולו מכוון לעבודת המחקר – מציאת בעיה מחקרית, התמודדות איתה בכלים מדעיים, ופרסום התוצאות. רוב הציון (75%) המסכם בתואר ניתן על בסיס הערכת עבודת המחקר, והשאר (25%) על בסיס הקורסים.

המחלקה עוזרת לסטודנטים במסלול זה במתן מלגות על מנת לאפשר לסטודנטים להתמקד במחקר. על הסטודנטים שאינם עובדים מעבר להיקף מוגבל, להגיש בקשה למלגה מטעם המחלקה הכוללת מימון עלות שכר הלימוד וקיום צרכיהם.  למלגה זו מתווספת לעיתים מלגה נוספת, בהתאם לשיקולי המנחה.  יש להגיש טופס בקשה במזכירות.

השלבים העיקריים במסלול:

מציאת מנחה – יש למצוא מנחה עד סוף סמסטר א' ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה. על הסטודנט לקבל אישור של אחד מבין חברי הסגל הבכיר במחלקה, המסכים/ה להנחות את הסטודנט בעבודת המחקר.  מומלץ לתלמידים לזהות מוקדם ככל האפשר מנחים פוטנציאליים מבין חברי הסגל הבכיר, ולפנות אליהם בכדי לבדוק את ההתאמה והדרישות: בפרט מומלץ ללמוד קורסי בחירה שנותן המנחה הפוטנציאלי.  המחקר וההנחיה דורשים זמן ניכר, הן מהתלמיד, הן מחבר הסגל.  תלמידים שעובדים (או משרתים בצבא) במקביל ללימודים עלולים להתקשות במציאת זמן למחקר ולהתקשות במציאת מנחה שיסכים להסתכן בהנחייתם.  במקרים אלו, מומלץ לפנות למנחים הפוטנציאליים עוד לפני ההרשמה. את אישור הנחה יש לשלוח במייל cs.master@biu.ac.il

מנחים פוטנציאלים

אלגוריתמיקה: פרופ' אמיר עמיהוד, פרופ' אומן יהונתן, פרופ' חסידים אבינתן, פרופ' עזרא אסתר, פרופ' פורת אלי, פרופ' פלד דורון, פרופ' קאופמן טלי, ד"ר קופולוביץ צבי, פרופ' קליין שמואל, פרופ' רודיטי ליעם.  קריפטוגרפיה ואבטחהד"ר אשרוב גלעד, פרופ' פנקס בנימין, פרופ' יהודה לינדל.  בינה מלאכותית: פרופ' אגמון נועה, ד"ר אמסטרדמר יעל, פרופ' יואב גולדברג, פרופ' דגן עידו, פרופ' נתניהו נתן, פרופ' סרנה דוד, פרופ' צרפתי רעות, פרופ' קמינקא גל, פרופ' קראוס שרית, פרופ' קשת יוסי.  אחר: פרופ' פלד דורון, פרופ' קליין שמואל.

הגשת הצעת המחקר – יש להגיש עד סוף סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. את הצעת המחקר והתזה יש  להגיש בשפה האנגלית (לכן אין צורך להגיש בשביל זה בקשה מיוחדת).יש להגיש את הצעת המחקר לפי תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים, וההוראות המתפרסמות מעת לעת. לאחר שהמנחה מאשר את הצעת המחקר יש למלא הצעה לתכנית מחקר + ההצעת מחקר + טופס תיקונים (אם נדרש) למייל cs.master@biu.ac.il. דוגמא להצעת מחקר של מר אבישי ינאי , מנחה פרופ' יהודה לינדל: עברית, אנגלית.

הגנה והצגת התזה - לאחר אישור המנחה שסיימת את התזה יש לעדכן במייל cs.master@biu.ac.il בכדי שתוכל לקבוע תאריך למבחן התזה (נא לקחת בחשבון קביעת תאריך הבחינה תלוי במספר גורמים ולכן קביעת הבחינה עלולה לקחת זמן, במיוחד בחודשי הקיץ בהם מתקיימים כנסים וחברי הועדה לרוב בחו"ל). את ספר התזה (החלק של האנגלית) כקובץ pdf ניתן לשלוח לcs.master@biu.ac.il עד כשבוע לפני תאריך הבחינה. בחינת הסיום בתזה תערך במסגרת של מצגת שבה יציג הסטודנט או הסטודנטית את עבודת המחקר בפני וועדת שופטים המורכבת מחברי סגל במחלקה. על המצגת להיות כ20-30 דקות פרזנטציה. הרכב השופטים בוועדה מורכב מהמנחה או מנחים. ראש כיוון לימוד(אשר משמש כיו"ר וועדת הבחינה), חבר סגל מכיוון לימוד, וחבר סגל נוסף מתחום התמחות אחר, אשר ממונה ע"י יו"ר הועדה המחלקתית לתארים מתקדמים.  במהלך המצגת ואחריה השופטים יבחנו את עומק ידיעותיו של הסטודנט והתמצאותו במחקר שערך. סטודנט שפרסם מאמר יוכל לקבל ציון מעל 90.

הגשת עבודת המחקר - הכתובה בצורתה הסופית. יש לקרוא את ההנחיות למבנה הספר.

הגשת ספר התזה לספריהשימו לב יש לקבוע תור להגשת הספר תזה . לא ניתן להגיע לספריה ללא תור, כמו כן חובה להגיע לפגישה בדיוק בזמן. יש להגיע לספריה עם אישור חתום של המנחה שהוא מאשר את ספר התזה. יש להגיע לספריה עם העבודה כקובץ  pdf אחד של העברית והאנגלית בדיסק און קי (לא ניתן לשלוח את העבודה במייל). מבנה הספר. דוגמא לספר תזה של מר אבישי ינאי , מנחה פרופ' יהודה לינדל.

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.

סטודנט שלא ימצא מנחה עד סוף שנת הלימודים הראשונה או לא יגיש הצעת מחקר עד סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה יועבר אוטומטית למסלול ללא תזה.

נהלי בית ספר ללימודים מתקדמים

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים

44 שעות סמסטריאליות הרצאה (44 נ"ז), לפי הפרוט הבא:

  • 36 שעות סמסטריאליות (36 נ"ז) על פי הפירוט הבא: לפחות 16 שעות סמסטריאליות (16 נ"ז) מתחום כיווני לימוד, כולל קורסי

         חובה של כיווני הלימוד(לא כולל קורסי קדם). יש להשלים למכסת 36 שעות סמסטריאליות מקורסי התואר השני שהמחלקה מציעה.

         ללומדים ללא תחום התמחות: יש לקחת את 3 קורסי החובה של ההתמחויות השונות. 

  • שני סמינריונים לתואר שני (כל סמינריון 2 שעות סמסטריאליות = 2 נ"ז)

מעבר ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה מותנה ב:

1)   ממוצע של 85 ומעלה (לפחות ב-4 קורסים) בשנה"ל הראשונה.

2)   מציאת מנחה לתזה.

סטודנט המבקש לעבור מסלול ללא תזה למסלול עם תזה ימלא "טופס פנייה" של בית הספר ללימודים מתקדמים, כולל חוות דעת המנחה ויעביר במייל ל cs.master@biu.ac.il. הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

סטודנט המבקש לעבור מסלול עם תזה למסלול ללא תזה ימלא "טופס פנייה" של בית הספר ללימודים מתקדמים ויעביר במייל ל cs.master@biu.ac.il. הבקשות מותנות באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

ידיעון כללי

ידיעון מדעי הנתונים

דרישות משותפות לשני המסלולים (מסלול א' ו-ב')

לימודי יהדות

אנגלית לתואר שני (לא ניתן לקבל פטור מהמחלקה)

רישום לקורסים


הרישום נעשה דרך מערכת האי-נבר (בתפריט הראשי יש לבחור באופציה של ייעוץ וירטואלי ) בעת חלון הזמן שניתן (את חלון הזמן ניתן לראות במערכת).

יש להרשם לקורסי ההשלמות, הקדם, החובה, הבחירה והסמינריון =  הרצאה + תרגול. יש להרשם לסמסטר א' ולסמסטר ב'. חובת הסטודנט לוודא שהוא עומד בכל דרישות התואר.

קטלוג (סילבוס) הקורסים

הארכת לימודים

בקשה להארכת לימודים מעבר לשנתיים (למילוי הטופס = יש ללחוץ על בקשה להארכה)

סטודנט תואר שני בשנה שניה ללימודיו שצריך הארכה במועד סיום לימודי התואר השני, או הארכה במועד הגשת הצעת המחקר צריך למלא את טופס פניה  

(מי שבמסלול עם תיזה נדרש לצרף את המלצת המנחה – סעיף ד' בטופס).  את הטופס נא להחזיר ל cs.master@biu.ac.il

מלגות מחלקתיות:

לקראת שנה"ל תשע"ב ייעשו שינויים בנושא המלגות - תשלח הודעה בנושא

מלגות מחלקתיות מיועדות לתלמידי תואר שני שנים א' וב' (ניתן לקבל פעמיים - פעם אחת כל שנה), במסלול עם תזה בלבד. מתן המלגה מותנה על מצוינות בלימודים (כולל לימודים קודמים) ומצב סוציואקונומי, כגון מצב משפחתי, הכנסה מעבודה.

מתן המלגה אינו אוטמטי ויש להגיש בקשה (למילוי הטופס = יש ללחוץ על מתן המלגה)

תאריך הגשה עבור סמסטר א': עד שבועיים לאחר תחילת סמסטר א'

תאריך הגשה עבור סמסטר ב': שבועיים לאחר תחילת סמסטר ב'

בקשות שיוגשו לאחר התאריך לא תתקבלנה.

קריטריונים

סטודנט לתואר שני המקדיש זמן מלא למחקר יכול לקבל בשנה הראשונה מלגה + פטור משכ"ל. במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה על הסטודנט למצוא מנחה לעבודת המחקר. במידה ולא נמצא מנחה עד תחילת סמסטר ב' תופסק המלגה ותחודש לאחר שימצא מנחה.

סטודנט לתואר שני צריך להגיש הצעת מחקר עד לתחילת השנה האקדמית השנייה. במידה והוגשה הצעת המחקר עד תחילת השנה האקדמית או עד חודש אחרי תחילת שנה אקדמית יוכל לקבל מלגה שנתית + פטור או החזר שכ"ל. 

פטור משכ"ל = עד 200% - לא ניתן לקבל פטור עבור קורסי השלמה/ חריגה מעבר ל 200%/ מימון תקורה/ תשלומים נלווים. סטודנט שעובד יותר מ 40% משרה (מחוץ לאוניברסיטת בר-אילן) אינו זכאי למלגה מהמחלקה ולפטור או החזר של שכ"ל. 

סטודנט חייל בשירות חובה יהיה זכאי לפטור משכ"ל בתנאים של מציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של שנה"ל הראשונה והצעת מחקר עד תחילת השנה השנייה. הפטור יינתן בתור החזר שכ"ל בסוף השנה האקדמית ורק אם עבר בהצלחה את הקורסים להם נרשם באותה שנה.

מקבלי המלגה מהמחלקה מתחייבים לבדוק תרגילים, לתרגל, או לבצע מטלות אקדמיות אחרות במידה והדבר נדרש וכל זאת בתוספת תשלום.

 

סטודנט לתואר שני שעובר למסלול ללא תזה, חובה עליו להודיע מיידית למחלקה על שינוי המסלול, ומלגתו מהמחלקה תבוטל. הסטודנט יצטרך להחזיר את שכר הלימודים בשלמותו.

סטודנט אשר מפסיק את לימודיו יחוייב בתשלום שכר הלימוד.

אחראי מלגות מטעם המחלקה: פרופ' יוסי קשת

מתאמת: שירה אבוחצירה shirabuhatzera@gmail.com

סיום תואר שני

יש להגיש בקשה לאישור זכאות במידע האישי

בקשה לסיום תואר: ניתן (ורצוי) להגיש את הבקשה לפני שקובעים את התור בספריה, זה לא חובה כיוון שלעיתים עוד לא התעדכן ציון התזה.

 

צור קשר: דפנה גד טלפון: 03-5318866 כתובת מייל:  cs.master@biu.ac.il

קבלת קהל: ימים א' וג' בשעות 11.30-14.00 או בתיאום מראש

בניין 216 חדר 102 מזכירות מדעי המחשב

 

לידיעה: 2 ש"ס = 2 נ"ז = 1 ש"ש = 1 נק"ז