89133 חשבון אינפי' 2, סמסטר ב', שינויי מרצים

8913301 ילמד ד"ר שמעון ברוקס

8913302 ילמד ד"ר יהונתן בק