תכנית המסלול הישיר לתואר ראשון ושני לתלמידים מצטיינים במדעי המחשב

 1. מבוא

המסלול הישיר לתואר שני הוא מסלול מזורז לתואר ראשון ולתואר שני, המיועד לתלמידים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון במקצוע מורחב בלבד. הזכאות ללמוד במסלול זה נקבעת על סמך הישגים גבוהים במהלך לימודי התואר הראשון באוניברסיטה תלמידים במסלול זה ייהנו מהפחתה של קורסים לעומת המסלול הרגיל

תלמידים במסלול הישיר חייבים לסיים את לימודי התואר הראשון והתואר השני במסלול הכולל מחקר ובמסלול ללא מחקר בפרק זמן קצוב - מקסימום תוך 5 שנים כדי לעמוד ביעד זה של השלמת שני תארים בתוך פרק הזמן הקצוב, וכדי לאפשר לתלמידים מצטיינים השתלבות במסלול מהיר ללימודים מתקדמים, נבנתה תכנית לימודים מיוחדת לתואר הראשון, שבעיקרה היא חד-מחלקתית (מקצוע מורחב), ואשר מכסת הלימודים בה פחותה מן הרגיל. תכנית מיוחדת זו מאפשרת השתתפות בקורסים לתואר השני כבר בשנה השלישית ללימודים

 1. מבנה הלימודים בתואר ראשון ובתואר שני במסלול הישיר

תלמידים מצטיינים שהתקבלו למסלול הישיר על פי הנוהל שיפורט להלן בסעיף 3 ,ילמדו באוניברסיטה את התכנית הבאה (בחלק מן המחלקות ייתכן היקף שעות שונה לפי קביעת המחלקה):

בתואר הראשון:

61.5 ש"ש לפחות במקצוע מורחב (יש הנחה של עד 3 ש"ש בשעות בחירה.

10 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות (תלמידים שהחלו את לימודי התואר הראשון לפני שנה"ל תשע"ז חייבים 14 ש"ש)

2 ש"ש קורס כללי / העשרה

לימודי אנגלית והבעה עברית , בהתאם לכללים (ללא נקודות זכות אקדמיות).

תלמיד בתכנית זו יקבל תעודת סיום במקצוע מורחב.

בתואר השני:

14 ש"ש במסלול א' – הכולל מחקר.
22 ש"ש במסלול ב' – ללא מחקר.
לימודי שפה זרה, בהתאם לכללים (ללא נקודות זכות אקדמיות).

תלמידים במסלול הישיר פטורים מקורס יסוד ביהדות לתואר השני.

 1. תנאי הקבלה למסלול הישיר
 1. בעת הדיון בבקשה נדרש ממוצע של 90 לפחות (בקורסי חובה שנה א' + ב' בכל הקורסים של המקצוע המורחב.
 2. לימוד רצוף בתכנית לימודים מלאה במשך כל שנות הלימוד.
 3. לימוד רצוף של לימודי תואר ראשון ושני באותה המחלקה ובאותה המגמה. לא יוכל להתקבל למסלול הישיר תלמיד שלמד שנה או יותר במחלקה שונה מהמחלקה שבה הוא רוצה ללמוד את המסלול הישיר.
 1. מהלך הלימודים והרישום למסלול הישיר
 1. תלמידים בשנה ב' ללימודי התואר הראשון  אשר השיגו הסוף השנה הראשונה את הממוצע הנדרש לקבלה למסלול הישיר ואשר עומדים בתנאי הקבלה יכולים לפנות ליועץ האקדמי לייעוץ.
 2. במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים השנייה לתואר הראשון ובתנאי שעמדו בדרישות הקבלה למסלול הישיר, יפנו המעוניינים בכתב לראש המחלקה במקצוע המורחב ויבקשו להתקבל למסלול הישיר.
 3. רשימת התלמידים שהומלצו על ידי ראש המחלקה להתקבל למסלול הישיר תועבר לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים, שיבדוק את כשירות המועמדים לקבלה למסלול הישיר ויודיע להם ולמחלקה על קבלתם למסלול האמור על תחילת שנת הלימודים השלישית.
 4. התלמידים שיתקבלו יירשמו בשנת הלימודים השלישית לקורסים לתואר שני, בהיקף של 8 ש"ש לפחות, נוסף על הקורסים הנדרשים להשלמת התואר הראשון במסלול הישיר.
 5. בשנת הלימודים השלישית ללימודי התואר הראשון יגיש התלמיד את מועמדותו לתואר השני. את המועמדות יש להגיש בחודש פברואר של שנת הלימודים השלישית ולא יאוחר ממועדי הרישום שנקבעו למחלקה שבה הוא לומד. לצורך הרישום יש לבצע הרשמה באמצעות האינטרנט.
 6. במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודיו ייחשב בתלמיד כתלמיד לתואר ראשון, ואילו בשנה הרביעית ללימודיו ייחשב כתלמיד השנה הראשונה לתואר שני, רק לאחר שהתקבל ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים.

לתשומת לבכם:

הקבלה הרשמית ללימודי התואר השני תהייה על בסיס תנאי הקבלה הרגילים במחלקה.

כמו כן, מועד הגשת הצרת המחקר, מועד סיום וכדומה נקבעים בדרך כלל על בסיס משך הלימודים הרגיל ולא על בסיס משך הלימודים שנקבע בתקנון לתלמידים במסלול הישיר כאמור לעיל. כל בקשה להארכת לימודים מבטל את הזכות להיכלל במסלול הישיר, למעט מקרים שבהם צוין במפורש כי ההחלטה מתייחסת למסלול הישיר.

בפועל יהיה על התלמידים במסלול הישיר לעמוד במהלך לימודיהם בתנאים הנוגעים לממוצע הציונים, למועד סיום הלימודים, למועד הגשת הצעת המחלקה וכדומה על פי כללי המסלול הישיר.

 1. תנאי סיום ומשך הלימודים במסלול הישיר

על כל תלמיד במסלול הישיר ללמוד ברצף ולסיים את לימודי התואר הראשון והשני כדלקמן:

 1. במסלול א' (עם תזה) – עד סוף השנה החמישית מתחילת לימודיו לתואר הראשון.
 2. במסלול ב' (ללא תזה) – עד סוף השנה הרביעית מתחילת לימודיו לתואר הראשון.
 3. כל תלמידי במסלול הישיר חייב לסיים את לימודי התואר הראשון בתוך שלוש שנים (או יותר , על פי משך השנים הנדרש בתחום.
 4. כל חריגה במשך הלימודים תבטל אוטומטית את הזכאות להמשיך במסלול הישיר ואת הזכויות שמקנה המסלול, כגון מכסת שעות מופחתת. במקרה זה יהיה התלמיד חייב להשלים את לימודיו לתואר הראשון ולתואר השני על פי מתכונת השעות הרגילה.

מניין השנים יחול גם המקרה של שינוי מגמה, החלפת נושא מחקר וכל התפתחות אחרת בהמשך לימודי התלמיד.

 1. הענקת התארים

למסיימי המסלול הישיר לא יוענקו שני תארים באותה השנה.