מסלול א' - מדעי המחשב עם תיזה (עבודת מחקר)

מסלול א' – עם תיזה - עבודת מחקר

דרישות מוקדמות

מציאת מנחה: עד סיום חופשת פסח של שנת הלימודים הראשונה לכל המאוחר, על הסטודנט לקבל אישור של אחד מבין חברי הסגל הבכיר במחלקה (לא כולל מורים מן החוץ) שמסכים להנחות את הסטודנט. סטודנט שלא יעמוד בדרישה זו, יועבר למסלול ב'.  מומלץ לסטודנטים לזהות מוקדם ככל האפשר מנחים פוטנציאליים מבין חברי הסגל הבכיר, ולפנות אליהם בכדי לבדוק את ההתאמה והדרישות; בפרט מומלץ ללמוד קורסי בחירה שנותן המנחה הפוטנציאלי.  המחקר וההנחיה דורשים זמן ניכר, הן מהסטודנט, הן מחבר הסגל; סטודנטים שעובדים (או משרתים בצבא) במקביל ללימודים עלולים להתקשות להקצות זמן מספיק ולהתקשות למצוא מנחה שיסכים להסתכן בהנחייתם.  במיוחד במקרים אלו, מומלץ לפנות למנחים הפוטנציאליים למפרע.

מידע על חברי הסגל ותחומי מחקרם ניתן לקבל באתר האינטרנט של המחלקה: http://cs.biu.ac.il/node/703

מכסת השעות והסמינריונים

 1. 24 שעות סמסטריאליות של הרצאה, לפי הפירוט הבא:

  קורסי החובה הכלליים שפורטו בטבלת קורסי קדם וקורסי חובה בעמוד הקודם.
  ללומדים בהתמחות: 16 שעות סמסטריאליות מתחום ההתמחות, כולל קורסי החובה של ההתמחות (ראה בטבלה לעיל).
  ללומדים (באישור המנחה) ללא התמחות: לפחות ארבעה מקורסי החובה של שלושת ההתמחויות.
  קורסי מוסמכים אחרים של המחלקה, בתיאום עם המנחה.
  באישור המנחה, ניתן לקחת עד 12 שעות מתוך השעות הסמסטריאליות בקורסים של מחלקות אחרות או אוניברסיטאות אחרות, אם נדרש לצורך   
  התמחות. הבקשה מותנית באישור הוועדה לתואר שני.
   
 2. 2 סמינריונים לתואר שני (4 שעות סמסטריאליות). 
   
 3. קולוקוויום מחלקתי (הרצאות אורח במדעי המחשב). בשנת תשע"ח הקולוקוויום המחלקתי יתקיים בימי חמישי בשעות 12:00. יש להתעדכן באתר האם מתקיים קולוקוויום ובאיזה תאריכים: http://cs.biu.ac.il/node/2533

  סה"כ למסלול עם תיזה 28 שעות סמסטריאליות = 14 ש"ש (נ"ז)
   

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

          ראה תקנון הוועדה לתואר השני בפרק המבוא.

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני מצ"ב מידע (ראה עמוד 22 ).

ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני - מצ"ב קישור ראה בעמוד 22

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים).