פרופ' עמיהוד אמיר

פרופ'
ראש תחום אלגורתמיקה וחישוביות
פרופ' עמיהוד אמיר
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

פירסומים

Amihood Amir, Laxmi Parida: Combinatorial Pattern Matching (CPM 2010). Inf. Comput. 213: 1 (2012)

Amihood Amir, Haim Parienty: Towards a theory of patches. J. Discrete Algorithms 12: 61-73 (2012)

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Avivit Levy, Yuri Roshko: Quasi-distinct parsing and optimal compression methods. Theor. Comput. Sci. 422: 1-14 (2012)

Amihood Amir, Alberto Apostolico, Gad M. Landau, Avivit Levy, Moshe Lewenstein, Ely Porat: Range LCP. ISAAC 2011: 683-692

Amihood Amir, Estrella Eisenberg, Avivit Levy, Noa Lewenstein: Closest Periodic Vectors in L p Spaces. ISAAC 2011: 714-723

Julio Ng, Amihood Amir, Pavel A. Pevzner: Blocked Pattern Matching Problem and Its Applications in Proteomics. RECOMB 2011: 298-319

Amihood Amir, Haim Parienty, Liam Roditty: Approximations and Partial Solutions for the Consensus Sequence Problem. SPIRE 2011: 168-173

Amihood Amir, Zvi Gotthilf, B. Riva Shalom: Weighted Shortest Common Supersequence. SPIRE 2011: 44-54

Amihood Amir, Estrella Eisenberg, Orgad Keller, Avivit Levy, Ely Porat: Approximate string matching with stuck address bits. Theor. Comput. Sci. 412(29): 3537-3544 (2011)

Amihood Amir, Gad M. Landau, Joong Chae Na, Heejin Park, Kunsoo Park, Jeong Seop Sim: Efficient algorithms for consensus string problems minimizing both distance sum and radius. Theor. Comput. Sci. 412(39): 5239-5246 (2011)

Amihood Amir, Laxmi Parida: Combinatorial Pattern Matching, 21st Annual Symposium, CPM 2010, New York, NY, USA, June 21-23, 2010. Proceedings Springer 2010

Amihood Amir, Avivit Levy: String Rearrangement Metrics: A Survey. Algorithms and Applications 2010: 1-33

Amihood Amir, Estrella Eisenberg, Avivit Levy, Ely Porat, Natalie Shapira: Cycle Detection and Correction. ICALP (1) 2010: 43-54

Amihood Amir, Estrella Eisenberg, Avivit Levy: Approximate Periodicity. ISAAC (1) 2010: 25-36

Amihood Amir, Alberto Apostolico, Gad M. Landau, Oren Sar Shalom: A PTAS for the Square Tiling Problem. SPIRE 2010: 118-126

Amihood Amir, Estrella Eisenberg, Orgad Keller, Avivit Levy, Ely Porat: Approximate String Matching with Stuck Address Bits. SPIRE 2010: 395-405

Amihood Amir, Eran Chencinski: Faster Two Dimensional Scaled Matching. Algorithmica 56(2): 214-234 (2010)

Amihood Amir, Zvi Gotthilf, B. Riva Shalom: Weighted LCS. J. Discrete Algorithms 8(3): 273-281 (2010)

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Avivit Levy, Yuri Roshko: Quasi-distinct Parsing and Optimal Compression Methods. CPM 2009: 12-25

Amihood Amir, Zvi Gotthilf, B. Riva Shalom: Weighted LCS. IWOCA 2009: 36-47

Amihood Amir, Gad M. Landau, Joong Chae Na, Heejin Park, Kunsoo Park, Jeong Seop Sim: Consensus Optimizing Both Distance Sum and Radius. SPIRE 2009: 234-242

Amihood Amir, Haim Parienty: Towards a Theory of Patches. SPIRE 2009: 254-265

Amihood Amir, Ayelet Butman, Moshe Lewenstein, Ely Porat: Real Two Dimensional Scaled Matching. Algorithmica 53(3): 314-336 (2009)

Amihood Amir, Gonzalo Navarro: Parameterized matching on non-linear structures. Inf. Process. Lett. 109(15): 864-867 (2009)

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Gary Benson, Avivit Levy, Ohad Lipsky, Ely Porat, Steven Skiena, Uzi Vishne: Pattern matching with address errors: Rearrangement distances. J. Comput. Syst. Sci. 75(6): 359-370 (2009)

Amihood Amir, Tzvika Hartman, Oren Kapah, Avivit Levy, Ely Porat: On the Cost of Interchange Rearrangement in Strings. SIAM J. Comput. 39(4): 1444-1461 (2009)

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Piotr Indyk, Avivit Levy, Ely Porat: Efficient computations of l1 and l INFINITY rearrangement distances. Theor. Comput. Sci. 410(43): 4382-4390 (2009)

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Oren Kapah, Avivit Levy, Ely Porat: Approximate string matching with address bit errors. Theor. Comput. Sci. 410(51): 5334-5346 (2009)

Amihood Amir, Andrew Turpin, Alistair Moffat: String Processing and Information Retrieval, 15th International Symposium, SPIRE 2008, Melbourne, Australia, November 10-12, 2008. Proceedings Springer 2008

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Oren Kapah, Avivit Levy, Ely Porat: Approximate String Matching with Address Bit Errors. CPM 2008: 118-129

Amihood Amir, Igor Nor: Real-time indexing over fixed finite alphabets. SODA 2008: 1086-1095

Amihood Amir: Multidimensional Compressed Pattern Matching. Encyclopedia of Algorithms 2008

Jin Wook Kim, Amihood Amir, Gad M. Landau, Kunsoo Park: Similarity between Compressed Strings. Encyclopedia of Algorithms 2008

Amihood Amir: Two-Dimensional Scaled Pattern Matching. Encyclopedia of Algorithms 2008

Amihood Amir, Avivit Levy, Liron Reuveni: The Practical Efficiency of Convolutions in Pattern Matching Algorithms. Fundam. Inform. 84(1): 1-15 (2008)

Jin Wook Kim, Amihood Amir, Gad M. Landau, Kunsoo Park: Computing similarity of run-length encoded strings with affine gap penalty. Theor. Comput. Sci. 395(2-3): 268-282 (2008)

Amihood Amir, Eran Chencinski, Costas S. Iliopoulos, Tsvi Kopelowitz, Hui Zhang: Property matching and weighted matching. Theor. Comput. Sci. 395(2-3): 298-310 (2008)

Amihood Amir, Tzvika Hartman, Oren Kapah, B. Riva Shalom, Dekel Tsur: Generalized LCS. Theor. Comput. Sci. 409(3): 438-449 (2008)

 

 

Amihood Amir, Oren Kapah, Ely Porat: Deterministic Length Reduction: Fast Convolution in Sparse

Data and Applications. CPM 2007: 183-194
 

 

Amihood Amir, Johannes Fischer, Moshe Lewenstein: Two-Dimensional Range Minimum Queries. CPM 2007: 286-294
 

 

Amihood Amir, Tzvika Hartman, Oren Kapah, Avivit Levy, Ely Porat: On the Cost of Interchange Rearrangement in Strings. ESA 2007: 99-110
 

 

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Piotr Indyk, Avivit Levy, Ely Porat: Efficient Computations of l1 and linfinity Rearrangement Distances. SPIRE 2007: 39-49
 

 

Amihood Amir, Tzvika Hartman, Oren Kapah, B. Riva Shalom, Dekel Tsur: Generalized LCS. SPIRE 2007: 50-61
 

 

Amihood Amir, Gad M. Landau, Moshe Lewenstein, Dina Sokol: Dynamic text and static pattern matching. ACM Transactions on Algorithms 3(2), 2007
 

 

Amihood Amir, Leszek Gasieniec, B. Riva Shalom: Improved approximate common interval. Inf. Process. Lett. 103(4): 142-149 (2007)
 

 

Amihood Amir, Ayelet Butman, Moshe Lewenstein, Ely Porat, Dekel Tsur: Efficient one-dimensional real scaled matching. J. Discrete Algorithms 5(2): 205-211 (2007)
 

 

Amihood Amir: Asynchronous Pattern Matching. CPM 2006: 1-10
 

 

Amihood Amir, Eran Chencinski, Costas S. Iliopoulos, Tsvi Kopelowitz, Hui Zhang: Property Matching and Weighted Matching. CPM 2006: 188-199
 

 

Amihood Amir, Eran Chencinski: Faster Two Dimensional Scaled Matching. CPM 2006: 200-210
 

 

Amihood Amir, Costas S. Iliopoulos, Oren Kapah, Ely Porat: Approximate
 

Matching in Weighted Sequences. CPM 2006: 365-376
 

 

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Gary Benson, Avivit Levy, Ohad Lipsky,
 

Ely Porat, Steven Skiena, Uzi Vishne: Pattern matching with address
 

errors: rearrangement distances. SODA 2006: 1221-1229                                                          

Amihood Amir, Estrella Eisenberg, Ely Porat: Swap and Mismatch Edit
 

Distance. Algorithmica 45(1): 109-120 (2006)
 

 

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Moshe Lewenstein, Ely Porat: Function
 

Matching. SIAM J. Comput. 35(5): 1007-1022 (2006)
 

 

Amihood Amir, Oren Kapah, Dekel Tsur: Faster two-dimensional pattern
 

matching with rotations. Theor. Comput. Sci. 368(3): 196-204 (2006)
 

 

Amihood Amir, Ohad Lipsky, Ely Porat, Julia Umanski: Approximate
 

Matching in the L1 Metric. CPM 2005: 91-103
 

 

Jin Kim, Amihood Amir, Gad M. Landau, Kunsoo Park: Computing
 

Similarity of Run-Length Encoded Strings with Affine Gap
 

Penalty. SPIRE 2005: 315-326
 

 

Amihood Amir, Tsvi Kopelowitz, Moshe Lewenstein, Noa Lewenstein:
 

Towards Real-Time Suffix Tree Construction. SPIRE 2005: 67-78
 

 

Amihood Amir: Asynchronous pattern matching - Metrics. Stringology
 

2005: 31-36
 

 

 Amihood Amir: Two Glass Balls and a Tower. We Will Show Them! (1)
 

2005: 57-76
 

 

Amihood Amir, Gad M. Landau: Foreword. Discrete Applied Mathematics
 

146(2): 123 (2005)
 

 

Amihood Amir: Theoretical issues of searching aerial photographs: a
 

bird's eye view. Int. J. Found. Comput. Sci. 16(6): 1075-1097 (2005)
 

 

Amihood Amir, Yonatan Aumann, Ronen Feldman, Moshe Fresko: Maximal
 

Association Rules: A Tool for Mining Associations in
 

Text. J. Intell. Inf. Syst. 25(3): 333-345 (2005)

 

Hagai Aronowitz, David Burshtein, Amihood Amir: Speaker Indexing in
 

Audio Archives Using Gaussian Mixture Scoring Simulation. MLMI 2004:
 

243-252
 

 

Amihood Amir: Theoretical Issues of Searching Aerial Photographs: A
 

Bird's Eye View. Stringology 2004: 1-23
 

 

Amir, Amihood, Eisenberg, Estrella, Porat, Ely. "Swap And Mismatch Edit Distance" European Symposium On Algorithms, 2004.

 

Amir, Amihood, Kapah, Oren, Tzur, Dekel. "Faster Two Dimensional Pattern Matching With Rotations" Proc. Combinatorial PatternMatching, 2004.

 

Argamon, Shlomo, Akiva, Navot, Amir, Amihood, Kapah, Oren. "Efficient Unsupervised Recursive Word Segmentation Using MDL" COLING, 2004.

 

Amir, Amihood, Church, Kenneth W., Dar, Emanuel. "The Submatrices Character Count Problem: an Efficient Solution Using Separable Value" Information And Computation, vol. 190, 2004, p. 100-116.

 

Amir, Amihood, Kashi, Reuven , Keim, Daniel A., Netanyahu, Natan, Wawryniuk, Markus. "Shape-Embedded-Histograms For Visual Data Mining" VisSym, 2004, p. 55-64.

 

Amir, Amihood, Butman, A., Crochemore, M., Landau, G.M., Schaps, Malka. "Two-Dimensional Pattern Matching With Rotations" Theor. Comput. Sci., vol. 314, 2004, p. 173-187.

 

Amir, Amihood, Lewenstein, M., Porat, Ely. "Faster Algorithms For String Matching With K Mismatches" J. Algorithm, vol. 50, 2004, p. 257-275.

 

Amir, Amihood, Butman, Ayelet, Crochemore, Maxime , Landau, Gad M., Schaps, Malka. "Two-Dimensional Pattern Matching With Rotations" Combinatorial Pattern Matching, 2003, p. 17-31.

 

Amir, Amihood, Kashi, Reuven, Netanyahu, Natan. "Efficient Multidimensional Quantitative Hypotheses Generation" ICDM, 2003, p. 3-10.

 

Amir, Amihood, Landau, Gad M., Sokol, Dina. "Inplace 2D Matching in Compressed Images" SODA, 2003, p. 853-862.

 

Amir, A.; Landau, G.M. and Sokol, D. "Inplace Run-Length 2d Compressed Search" Theoretical Computer Science, vol. 290, 2003, p. 1361-1383.

 

Amir, Amihood, Apostolico, Alberto, Landau, Gad M., Satta, Giorgio. "Efficient Text Fingerprinting Via Parikh Mapping" Journal of Discrete Algorithms, vol. 1, 2003, p. 409-429.

 

Amir, Amihood, Kashi, Reuven , Netanyahu, Natan, Keim, Daniel A., Wawryniuk, Markus. "Analyzing High-Dimensional Data By Subspace Validity" ICDM, 2003, p. 473-476.

 

Amir, Amihood, Landau, G.M., Lewenstein, Moshe, Sokol, D.. "Dynamic Text And Static Pattern Matching" Lecture Notes On Computer Science, vol. 2748, 2003, p. 340-352.

 

Amir, A.; Cole, R.; Hariharan, R.; Lewenstein, M. and Porat, E. "Overlap Matching" Information And Computation, vol. 181, 2003, p. 57-74.

 

Amir, Amihood, Aumann, Yonatan, Cole, R., Lewenstein, Moshe, Porat, Ely. "Function Matching: Algorithms, Applications And a Lower Bound" ICALP, vol. 2719, 2003, p. 929-942.

 

Amir, Amihood, Beigel, Richard, Gasarch, William I.. "Some Connections Between Bounded Query Classes And Non-Uniform Complexity" Information And Computation, vol. 186, 2003, p. 104-139.

 

Porat, E. "Real Two Dimensional Scaled Matching" Lecture Notes On Computer Science, vol. 2748, 2003, p. 353-364.

 

Amir, Amihood, Landau, Gad M., Sokol, Dina. "Inplace 2D Matching in Compressed Images" J. Algorithm, vol. 49, 2003, p. 240-261.

 

Amir, A.; Lewenstein, M. and Porat, E. "Approximate Swapped Matching" Information Processing Letters, vol. 83, 2002, p. 33-39.

 

Amir, Amihood, Landau, Gad M., Ukkonen, Esko. "Online Timestamped Text Indexing" Information Processing Letters, vol. 82, 2002, p. 253-259.

 

Amir, Amihood, Church, Kenneth Ward, Dar, Emanuel. "Separable Attributes: a Technique For Solving the Sub Matrices Character Count Problem" SODA, 2002, p. 400-401.

 

Amir, A.; Lewenstein, M. and Porat, E. "Approximate Subset Matching With Don't Care" Symposium On Discrete Algorithms (SODA), 2001, p. 305-306.

 

Yadgari, Jaqueline, Amir, Amihood, Unger, Ron. "Genetic Threading" Constraints, vol. 6, 2001, p. 271-292.

 

Amir, Amihood, Kashi, Reuven, Netanyahu, Natan. "Analyzing Quantitative Databases: Image Is Everything" VLDB, 2001, p. 89-98.

 

Amir, Amihood, Cole, Richard, Hariharan, Ramesh, Lewenstein, Moshe, Porat, Ely. "Overlap Matching" Symposium On Discrete Algorithms (SODA), 2001, p. 279-288.

 

Amir, Amihood, Landau, Gad M.. "12th Annual Symposium, CPM 2001" (ed.) Combinatorial Pattern Matching, 2001.

 

Amir, A.; Lewenstein, N. and Lewenstein, N. "Pattern Matching in Hypertext" J. Algorithm, vol. 35, 2000, p. 82-99.

 

Amir, A. and Calinescu, G. "Alphabet-Independent and Scaled Dictionary Pattern Matching" J. Algorithm., vol. 36, 2000, p. 34-62.

 

Koren, G.; Dar, E. and Amir, A. "The Power of Migration in Multiprocessor Scheduling of Real-Time Systems" SIAM J. Comput., vol. 30, 2000, p. 511-527.

 

Amir, Amihood, Keselman, D., Landau, G.M., Lewenstein, Moshe, Lewenstein, N., Rodeh, M.. "Text Indexing and Dictionary Matching with One Error" Journal of Algorithms, vol. 37, 2000, p. 309-325.

 

Amir, A.; Gasarch, W.I. And Beigel, R. "Some Connections Between Bounded Query Classes and Non-Uniform Complexity" SIAM Journal of Computing, 2000.

 

Amir, A. "Optimal Parallel Two Dimensional Text Searching on CREW" Information and Computation, vol. 144, 2000, p. 1-17.

 

Amir, A. "Online Stamped Text Indexing" Information in Processing Letters, 2000.

 

Amir, Amihood, Aumann, Yonatan, Landau, G.M., Lewenstein, Moshe, Lewenstein, N.. "Pattern Matching with Swaps" Journal of Algorithms, vol. 37, 2000, p. 247-266.

 

Lewenstein, M.; Amir, A. and Porat, E. "Faster String Matching with K Mismatches" SODA, 2000, p. 794-803.

 

Amir, Amihood, Butman, Ayelet, Lewenstein, Moshe. "Real Scaled Matching" SODA, 2000, p. 815-816.

 

Porat, E.; Amir, A. and Lewenstein, M. "Approximate Swapped Matching" FSTTCS, 2000, p. 302-311.

 

Porat, E.; Amir, A. and Lewenstein, M. "Faster Algorithms for String Matching with K Mismatches" Journal of Algorithms, 2000, p. 794-803.

 

Amir, Amihood, Landau, Gad M., Sokol, Dina. "Inplace Run-Length 2d Compressed Search" SODA, 2000, p. 817-818.

 

Uliel, S.; Fleiss, A.; Amir, A. and Unger, R. "A Simple Algorithm for Detecting Circular Permutation in Proteins" Bioinformatics, vol. 15, 1999, p. 930-936.

 

Yadgari, J.; Amir, A. and Unger, R. "Genetic Threading" J. Of Constraints, vol. 6, 1999, p. 271-291.

 

Amir, A.; Butman, A. and Lewenstein, N. "Real Scaled Matching" Information Processing Letters, vol. 70, 1999, p. 185-190.

 

Amir, Amihood, Keselman, D., Landau, G., Lewenstein, Moshe, Lewenstein, N., Rodeh, M.. "Indexing and Dictionary Matching with One Error" Algorithms And Data Structures (WADS), vol. 1663, 1999, p. 181-192.

 

Amir, A.; Farach, M. and Benson, G. "Optimal Parallel Two Dimensional Text Searching on a CREW PRAM" Information and Computation, vol. 144, 1998, p. 1-17.

 

Amir, A.; Landau, G.; Lewenstein, M. and Lewenstein, N. "Efficient Special Cases of Pattern Matching with Swaps" Information Processing Letters, vol. 68, 1998, p. 125-132.

 

Amir, A. and Benson, G. "Two Dimensional Periodicity" SIAM Journal of Computing, vol. 27, 1998, p. 90-106.

 

Yadgari, Jaqueline, Amir, Amihood, Unger, Ron. "Genetic Algorithms For Protein Threading" ISMB, 1998, p. 193-202.

 

Amir, A.; Landau, G. and Lewenstein, M. "Efficient Special Cases of Pattern Matching With Swaps" CPM, 1998, p. 209-220.

 

Koren, Gilad, Amir, Amihood, Dar, Emanuel. "The Power of Migration in Multi-Processor Scheduling of Real-Time Systems" SODA, 1998, p. 226-235.

 

Amir, A.; Apostolico, A. and Lewenstein, M. "Inverse Pattern Matching" J. Algorithms, vol. 24, 1997, p. 325-339.

 

Amir, A. and Dar, E. "An Improved Deterministic Algorithm for Generating Different Many-Element Random Samples" Information. Proc. Lett., vol. 62, 1997, p. 95-101.

 

Amir, A. and Keselman, D. "Maximum Agreement Subtree of a Set of Evolutionary Trees - Metrics and Efficient Algorithms" SIAM J. Comput., vol. 26, 1997, p. 1656-1669.

 

Amir, A.; Benson, G. and Farach, M. "Optimal Two-Dimensional Compressed Matching" J. Of Algorithms, vol. 24, 1997, p. 354-379.

 

Amir, A.; Feldman, R. and Kashi, R. "A New and Versatile Method for Association Generation" Information Systems, vol. 22, 1997, p. 333-347.

 

Amir, A.; Feldman, R. and Kashi, R. "New and Versatile Method for Association" Principles of Data Mining and Knowledge Discovery, vol. 1263, 1997, p. 221-231.

 

Amir, Amihood, Lewenstein, N., Lewenstein, Moshe. "Pattern Matching in Hypertext" Algorithms And Data Structures (WADS), 1997, p. 160-173.

 

Amir, Amihood, Aumann, Yonatan, Landau, G., Lewenstein, N., Lewenstein, Moshe. "Pattern Matching With Swaps" Foundations of Computer Science (FOCS), 1997, p. 148-153.

 

Lewenstein, M. "Inverse Pattern Matching" Journal of Algorithms, vol. 24, 1997, p. 325-339.

 

Feldman, R.; Aumann, Y.; Amir, A. and Mannila, H. "Efficient Algorithms for Discovering Frequent Sets in Incremenal Databases" DMKD, 1997.

 

Amir, A. and Kashi, R. "A New Versatile Method for Association Generation" PKDD, 1997, p. 221-231.

 

Feldman, R.; Aumann, Y.; Amir, A.; Zilberstein, A. and Klosgen, W. "Maximal Association Rules: A New Tool for Mining for Keyword Co-Occurrences in Document Collections" KDD, 1997, p. 167-170.

 

Amir, Amihood, Feldman, Ronen, Kashi, Reuven. "A New Versatile Method For Association Generation" PKDD, 1997, p. 221-231.

 

Amir, Amihood, Dar, Emmanuel. "An Improved Deterministic Algorithms For Generalized Random Sampling" CIAC, 1997, p. 159-170.

 

Amir, A. and Farach, M. "Two Dimensional Matching" In: Apostolico, A.X. and Galil, Z. (eds.) Pattern Matching Algorithms, p. 267-292.Oxford, Oxford University Press, 1997.

 

Amir, A. "Efficient Randomized Dictionary Matching Algorithms" J. Algorithms, 1996.

 

Amir, A.; Feldman, R.; Aumann, Y.; Zilberstein, A. and Hirsh, H. "Incremental Algorithms for Association Generation" Proc., 1st Pacific Conference on Knowledge Discovery, 1996.

 

Amir, A. "Alphabet Independent and Dictionary Scaled Pattern Matching" Proc. 7th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching, 1996, p. 320-334.

 

Amir, A.; Farach, M. and Benson, G. "Let Sleeping Files Lie: Pattern Matching in Z-Compressed Files" J. Computer and System Sciences, vol. 52, 1996, p. 299-307.

 

Amir, A. and Farach, M. "Efficient 2-Dimensional Approximate Matching of Half-Rectangular Figures" Information and Computation, vol. 118, 1995, p. 1-11.

 

Amir, A. "Improved Dynamic Dictionary Matching" Information and Computation, vol. 119, 1995, p. 258-282.

 

Amir, A. "Pattern Matching on Z-Compressed Files" J. Computer and System Sciences, vol. 52, 1995, p. 299-307.

 

Amir, A.; Benson, G. and Farach, M. "An Alphabet Independent Approach to Two Dimensional Pattern Matching" SIAM Journal of Computing, vol. 23, 1994, p. 313-323.

 

Amir, A.; Farach, M.; Galil, Z.; Giancarlo, R. and Park, K. "Dynamic Dictionary Matching" J. Computer and System Sciences, vol. 49, 1994, p. 208-222.

 

Amir, A.; Farach, M. and Muthukrishnan, S. "Alphabet Dependence in Parameterized Matching" Information Processing Letters, vol. 49, 1994, p. 111-115.

 

Amir, A. "Optimal Two-Dimensional Compressed Matching" Proc., 21st International Colloqium on Automata, Languages and Programming (ICALP), 1994, p. 215-226.

 

Amir, A. "Some Connections Between Bounded Query Classes and Non-Uniform Complexity" SIAM Journal of Computing, 1994.

 

Amir, A.; Farach, M. and Benson, G. "Let Sleeping Files Lie: Pattern Matching in Z-Compressed Files" J. Computer and System Sciences, vol. 52, 1994, p. 299-307.

 

Amir, A. and Keselman, D. "Maximum Agreement Subtree of a Set of Evolutionary Trees - Metrics and Efficient Algorithms" Proc., 36th Annual IEEE Conference on Foundations of Computer Science (FOCS), 1994, p. 758-769.

 

Amir, A.; Farach, M. and Benson, G. "Let Sleeping Files Lie: Pattern Matching in Z-Compressed Files" Proc., 5th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), 1994, p. 705-714.

 

Amir, A. "A Pearl Diver Deals a Poker Hand" International J. Computer Mathematics, vol. 47, 1993, p. 11-14.

 

Amir, A. and Smith, C.H. "The Syntax of Parallelism" Fundamenta Informatica, vol. 19, 1993, p. 383-402.

 

Amir, A.; Farach, M. and Benson, G. "Optimal Parallel Two Dimensional Pattern Matching" Proc., 5th Annual ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures (SPAA), 1993, p. 79-85.

 

Amir, A.; Farach, M.; Idury, R.M.; La Poutre, J.A. and Schaffer, A.A. "Improved Dynamic Dictionary Matching" Proc., 4th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), 1993, p. 392-401.

 

Amir, A.; Landau, G. and Vishkin, U. "Efficient Pattern Matching with Scaling" J. Algorithms, vol. 13, 1992, p. 2-32.

 

Amir, A. and Farach, M. "Two Dimensional Dictionary Matching" Information Processing Letters, vol. 44, 1992, p. 233-239.

 

Amir, A. "Two Dimensional Compressed Matching" Proc., Date Compression Conference (DCC), 1992, p. 279-288.

 

Amir, A.; Farach, M. and Matias, Y. "Efficient Randomized Dictionary Matching Algorithms" Proc., 4th Annual Combinatorial Pattern Matching Conference (CPM), 1992, p. 259-272.

 

Amir, A.; Bension, G. and Farach, M. "Alphabet-Independent Two Dimensional Matching" Proc., 24th Annual ACM Symposium on the Theory of Computation (STOC), 1992, p. 59-68.

 

Amir, A. and Benson, G. "Two Dimensional Periodicity And Its Application" SODA, 1992, p. 440-452.

 

Amir, A. and Landau, G. "Fast Parallel and Serial Approximate Array Matching" Theoretical Computer Science, vol. 81, 1991, p. 97-115.

 

Amir, A. and Farach, M. "Efficient Matching of Nonrectangular Shapes" Ann. Mathematics and Artif. Intell., 1991, p. 211-224.

 

Amir, A. and Mintz, D. "Generalized Random Sampling" Pattern Recognition Letters, vol. 12, 1991, p. 683-686.

 

Amir, A. and Farach, M. "Efficient 2-Dimensional Approximate Matching of Non-Rectangular Figures" Proc., 2nd Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), 1991, p. 212-223.

 

Amir, A. and Farach, M. "Adaptive Dictionary Matching" Proc., 32nd Annual IEEE Conference on Foundations of Computer Science (FOCS), 1991.

 

Amir, A. and Mintz, D. "An Efficient Algorithm for Point Selection for Image Surface Recovery Computation" In: Feldman, Y. A. and Bruckstein, A. (eds.) Artificial Intelligence and Computer Vision, p. 169-173.Amsterdam, Elsevier, 1991.

 

Amir, A. and Roussopoulos, N. "Optimal View Caching" Information Systems, vol. 15, 1990, p. 169-171.

 

Amir, A.; Landau, G.M. and Vishkin, U. "Efficient Pattern Matching with Scaling" Proc., 1st Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), 1990, p. 344-357.

 

Amir, A.; Gasarch, W.I. and Beigel, R. "Some Connections Between Bounded Query Classes and Non-Uniform Complexity" Proc., 5th Annual Structures in Complexity Theory Conference, 1990, p. 232-243.

 

Amir, A. and Smith, C. "The Syntax of Parallelism" Proc., 5th International Workshop on Parallel Processing by Cellular Automata and Arrays, 1990, p. 173-182.

 

Amir, A. and Mintz, D. "An Efficient Alogrithm for Point Selection for Image Surface Recovery Computation" Proc., 7th Israeli Symposium on Artificial Intelligence, Vision and Pattern Recognition, 1990, p. 173-176.

 

Amir, A. and Landau, G.M. "Fast Parallel and Serial Multidimensional Approximate Array Matching" In: Capocelli, R. (eds.) Sequences, p. 3-24., Springer-Verlag, 1990.

 

Amir, A. and Farach, M. "The Whole is Faster Than Its Parts" 1st Bar-Ilan Conference on the Foundation of Artificial Intelligence, 1989.

 

Amir, A. "Scaled Pattern Matching" Proc., 5th Israeli Symposium on Artificial Intelligence, Vision, and Pattern Recognition, 1988, p. 425-440.

 

Amir, A. and Gasarch, W.I. "Polynomial Terse Sets" Information and Computation, vol. 77, 1988, p. 37-56.

 

Amir, A. and Kaplan, E.H. "Relocation Problems Are Hard" International J. Computer Mathematics, vol. 25, 1988, p. 101-109.

 

Amir, A. "A Direct Linear Time Planitary Test for Unflippable Modules" Internaitonal J. Computer Mathematics, vol. 21, 1987, p. 277-290.

 

Amir, A. "Expressive Completeness Failure in Branching Time Structures" J. Computer and System Sciences, vol. 34, 1987, p. 27-42.

 

Amir, A. and Gabbay, D.M. "Preservation of Expressive Completeness in Temporal Models" Information and Computation, vol. 72, 1987, p. 66-83.

 

Amir, A. "The Martian Chronicles or to Build a Tense System" Journal for the Integrated Study of AI, Cognitive Science and Applied Epistemology, vol. 3, 1986, p. 59-83.

 

Choueka, Y. and Amir, A. "A Syntactical Definition of the P = NP Problem" Int. J. Comput. Math., vol. 17, 1985, p. 217-228.

 

Amir, A. "Seperation in Nonlinear Time Models" Information and Control, vol. 66, 1985, p. 177-203.

 

Amir, A. and Choueka, Y. "Polynomial Computations in Non-Deterministic Loop-Programs and PL-Programs" International J. Computer Mathematics, vol. 14, 1983, p. 209-221.

 

Choueka, Y. and Amir, A. "Loop-Programs and Polynominally Computable Functions" Int. J. Comput. Math., vol. 9, 1981, p. 195-205.

קורסים

 

89322 אלגוריתמים 2 סמסטר ב'  
89476 סמינר מחקר בתאום דגמים שנתי  

תחומי מחקר

זיהוי דגמים רב מימדי ויישומים בתחומי עיבודי טקסט, ראיה ממוחשבת ומולטימדיה. ביולוגיה חישובית.