תורת המשחקים החישובית

תורת המשחקים היא התיאוריה המתמטית של אינטראקציות אסטרטגיות בין סוכנים בעלי אינטרס אישי. תורת המשחקים מספקת מגוון מודלים לייצוג אינטראקציות אסטרטגיות, ומזוהה עם אלה, משפחה של מושגי פתרון, המנסים לאפיין את התוצאות הרציונליות של משחקים. תורת המשחקים חשובה למדעי המחשב מכמה סיבות:

ראשית, אינטראקציה היא נושא בסיסי במדעי המחשב, ואם מניחים שרכיבי מערכת הם בעלי אינטרס אישי, אז נראה שהמודלים ותפיסות הפתרון של תורת המשחקים מספקים מסגרת מתאימה שבעזרתה ניתן לדגמן מערכות כאלה. שנית, בעיית המחשוב עם מושגי הפתרון שמציעה תורת המשחקים מעלה אתגרים חשובים עבור מדעי המחשב, שבודקים את הגבולות של טכניקות אלגוריתמיות עדכניות.

קורס זה נועד להציג את מושגי המפתח של תורת המשחקים עבור קהל מדעי המחשב, תוך שימת דגש הן על הישימות של מושגים תיאורטיים במשחקים בסביבה חישובית, והן את תפקיד החישוב בבעיות תיאורטיות של משחקים.

הקורס אינו מניח ידע מוקדם בתורת המשחקים.