המחלקה למדעי המחשב

בניין 216 חדר 102 (מרכז הקמפוס)

תואר ראשון Cs.Office1@biu.ac.il

תארים מתקדמים cs.master@biu.ac.il

טלפון 03-5318866