מלגות מחלקתיות לתואר שני - תשפ"ד

מלגות מחלקתיות לתואר שני החל משנה"ל תשפ"ד

מלגות מחלקתיות מיועדות לסטודנטים/ות לתואר שני בשנה א' ובשנה ב' ללימודיהם, במסלול עם תזה בלבד. מתן המלגה מותנה במצויינות בלימודים (כולל לימודים קודמים) ובמצב סוציואקונומי, כגון מצב משפחתי והכנסה ממקום עבודה.

יש להגיש טופס בקשה לקבלת מלגה גם בשנה א' וגם בשנה ב'. מתן המלגה אינו אוטומטי.
ניתן להוריד את הטופס מאתר המחלקה.

תאריך הגשה עבור סמסטר א': שבועיים לאחר תחילת סמסטר א' 11/23/01

בקשה שתוגש לאחר תאריך זה תישקל עבור סמסטר ב' בלבד !!

תאריך הגשה עבור סמסטר ב': שבועיים לאחר תחילת סמסטר ב' 18/03/24

בקשה שתוגש לאחר תאריך זה לא תתקבל !!

סטודנטים/ות לתואר שני עם תיזה המקדישים/ות זמן מלא למחקר יוכלו לקבל בסמסטר הראשון של השנה הראשונה מלגה מהמחלקה ופטור או החזר של שכ"ל.
במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה, על הסטודנט/ית למצוא מנחה לעבודת המחקר.
אם לא יימצא מנחה עד תחילת סמסטר ב' של שנה א', תופסק המלגה ותחודש רק לאחר שיימצא מנחה (ולא תינתן רטרואקטיבית). ממועד מציאת המנחה במהלך שנה א' המלגה תועלה (ראו סכומים למטה).

על סטודנט/ית לתואר שני עם מלגה להגיש הצעת מחקר לשיפוט עד תחילת השנה האקדמית השניה.
במידה והוגשה הצעת המחקר עד אז או עד חודש לאחר תחילת השנה האקדמית השניה, תינתן זכאות לקבלת מלגה שנתית מהמחלקה וכן פטור או החזר של שכ"ל.
סטודנטים/ות שלא הגישו הצעת מחקר עד תאריך זה לא יהיו זכאים לקבל מלגה מהמחלקה, ורק לאחר הגשת הצעת המחקר תחודש המלגה מהמחלקה (ולא תינתן רטרואקטיבית).
סטודנט/ית בשנה השניה לתואר שטרם מצא/ה מנחה לא יהיה זכאי/ת לקבל מלגה מהמחלקה ופטור/החזר משכ"ל.

שימו לב כי בקשה לדחיית זמני התקדמות (מציאת מנחה, הגשת הצעת מחקר) לא מזכה בהמשך קבלת מלגה בתקופת הדחייה. כלומר, גם אם אושרה בקשה לדחיית תאריך מציאת מנחה ו/או הגשת הצעת מחקר, המלגה המחלקתית תופסק עד אשר ימולאו תנאי ההתקדמות האמורים.

מבחינת שכ"ל חובות הקורסים לתואר שני = 200%. סטודנט/ית שיקבלו מלגה מהמחלקה יהיו זכאים לפטור או החזר של שכ"ל של עד 200% בתקופת הפטור או משך שנתיים, הנמוך מביניהם. אם קיימת חריגה של הקורסים מעבר ל200%, הסטודנט/ית ישלם את החריגה הזאת.

  • לא ניתן לקבל פטור או החזר של שכר לימוד על קורסי השלמה
  • לא ניתן לקבל פטור או החזר של שכר לימוד על קורסים שנעשו במסגרת תואר אחר – הפטור/ההחזר הוא אקדמי בלבד
  • אין מימון של דמי רישום, תקורה או תשלומים נלווים
  • לכל הזכאים/יות למלגה: יש לעדכן את פרטי הבנק שלו/ה במערכת האינבר בהקדם כדי לא לעכב את העברת התשלום
  • מי שעבר/ה למסלול ללא תיזה או שהפסיק/ה (או הופסקו לו/ה) לימודים באמצע השנה, לא יקבל מלגה, יופסק מימון שכר הלימוד שלו/ה, והמחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש את הכספים שניתנו לסטודנט/ית (שכ"ל + מלגה).
  • מקבלי המלגה יתחייבו לתרגל, לבדוק מבחנים, או לבצע מטלות אקדמיות אחרות (וכל זאת בתשלום)
  • לא יינתנו מלגה ופטור/החזר של שכ"ל לסטודנטים/ות הנדרשים/ות ל-3  קורסי השלמה או יותר.
    • מהכלל המפורט לעיל יוחרגו סטודנטים/ות הנדרשים/ות להשלים קורסים נוספים עבור מגמת מדעי הנתונים ובינה מלאכותית (שיטות סטטיסטיות, למידת מכונה, בינה מלאכותית). כלומר, כן תישקל זכאותם/ן למלגה ופטור/החזר של שכ"ל  לתואר שני.
  • סטודנטים/ות מן המנין בתנאי זכאים/ות לפטור משכ"ל בלבד

סטודנט/ית העובד/ת יותר מ40% משרה (מחוץ לאוניברסיטת בר-אילן) לא זכאי/ת למלגה מהמחלקה ולפטור/החזר של שכ"ל. יש להתחייב בכתב כל שנה מחדש שאינך עובד/ת יותר מיומיים בשבוע.

יינתן פטור משכ"ל לסטודנט/ית חייל/ת בשירות חובה בתנאים של מציאת מנחה עד תחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה והגשת הצעת מחקר עד תחילת השנה האקדמית השניה. הפטור יינתן בתור החזר של שכ"ל בסוף השנה האקדמית ורק במידה והסטודנט/ית עמד/ה בתנאי ההתקדמות הנ"ל ועבר/ה בהצלחה את הקורסים אליהם נרשמ/ה באותה השנה (כמוגדר בתנאי ההתקדמות לקורסים באתר המחלקה). אם הסטודנט/ית עובר/ת לשרות קבע במהלך שנה"ל, הזכאות לפטור משכ"ל תינתן באופן יחסי לזמן השרות הסדיר מתוך שנה"ל. יש לעדכן את המזכירות בכל שינוי בסטטוס השרות (גיוס/שיחרור/מעבר משרות סדיר לקבע).

מקרים מיוחדים יישקלו על בסיס פרטני לאחר פניה לאחראי/ת המלגות.

המלגה הניתנת מורכבת ממלגת מחלקה+מלגת מנחה. גובה המלגה החודשית המינימלי:

תקופה I

תקופה II

תקופה III

מתחילת הלימודים ועד מציאת מנחה (לכל המאוחר עד תחילת סמסטר ב' שנה"ל הראשונה)

ממציאת מנחה ועד הגשת הצעת מחקר (ולכל המאוחר עד תחילת שנה"ל השניה)

מהגשת הצעת מחקר ועד הגשת התיזה (ולכל המאוחר עד סוף שנה"ל השניה)

2500

3500

4000

 

המעוניינים/ות להגיש מועמדות למלגה – נא מלאו את הטופס המצ"ב, חתום חתימה ידנית ולהחזיר ל renanos@biu.ac.il

אם חל שינוי בסטטוס שלך המשפיע על המלגה (מציאת מנחה, הגשת הצעת מחקר, סיום לימודים, וכו'), בנוסף לשליחת מייל למזכירות יש ליידע את אחראית המלגות בכתובת הנ"ל renanos@biu.ac.il
                                                                       

יתכנו שינויים בפרטי המלגה לשנה"ל תשפ"ד

אם חל שינוי בסטטוס שלך המשפיע על המלגה (מציאת מנחה, הגשת הצעת מחקר, סיום לימודים, וכו'), בנוסף לשליחת מייל למזכירות יש ליידע גם את אחראית המלגות בכתובת הנ"ל renanots@biu.ac.il


                                                                     

יתכנו שינויים בפרטי המלגה לשנה"ל תשפ"ד