מסלול תואר שלישי

תואר שלישי

תנאי קבלה

  1. מסלול רגיל - בעלי תואר שני במסלול עם תיזה במדעי המחשב. במקרים חריגים, יתקבלו גם בעלי תואר שני בתחום אחר (קרוב); יש לקבל על כך אישור יועץ תואר שלישי במחלקה, או מרכז תחום המחקר.
  2. מסלול ישיר (ללא תואר שני) או משולב (לימודי תואר שני ושלישי) -  בהתאם לתקנון תואר שלישי של האוניברסיטה. קבלה במסלולים ישיר ומשולב, דורשת אישור יועץ תואר שלישי במחלקה או מרכז תחום המחקר.
  3. תנאים אלו באים להוסיף על התקנון הכללי של הוועדה לתואר שלישי של האוניברסיטה.
  4. הסכמה להנחיה של חבר סגל מהמחלקה, בדרגת מרצה בכיר לפחות.

רישום לתואר שלישי

תכנית לימודים:

  1. חובות קורסים: לכל סמסטר של לימודי תואר שלישי יש לצבור לפחות 2 ש"ס (1 ש"ש) בקורסים של המחלקה למדעי המחשב, ומקסימום של 16 ש"ס (8 ש"ש). לבחירת הקורסים, יש להתייעץ עם המנחה. סטודנט במסלול הישיר לתואר שלישי, נדרש על פי תקנון האוניברסיטה להשלים את כל חובות הקורסים לתואר שני במדעי המחשב. לפיכך, פטור מדרישת קורס לתואר שלישי בשנתיים הראשונות ללימודיו.  עליו להתחיל לצבור לפחות 2 ש"ס (1 ש"ש) בקורסים של המחלקה למדעי המחשב מהשנה השלישית ללימודיו.
  2. פטור מקורסים תמורת הוראה: ניתן לבקש פטור מדרישת לימוד קורס כל סמסטר. יש להגיש בקשה לכל סמסטר בנפרד. הפטור יאושר רק כאשר הסטודנט מלמד קורס באותו סמסטר (כמתרגל או מרצה), ונדרשת עבודת לימוד והכנה גדולה במיוחד למשל פעם ראשונה שהקורס ניתן. לבקשה לפטור יש לצרף המלצת המנחה והמרצה בקורס.
  3. השתתפות בקולוקוויום מחלקתי.
  4. הגשת תכנית מחקר מפורטת וקבלת אישור מראש המחלקה ולאחר מכן מוועדת תואר שלישי של האוניברסיטה, תוך שנה מתחילת הלימודים.
  5. הגשת דו"ח התקדמות (מאושר ע"י המנחה) בסוף כל שנה, למחלקה ולוועדת תואר שלישי של האוניברסיטה.

לקבלת מידע בנושא דוקטורט במדעי המחשב צרו קשר דרך  עמוד צור קשר | טלפון: 03-5318866 | בדוא"ל:  phd@cs.biu.ac.il |  וואטסאפ 03-5318866

לימודי יהדות

אנגלית 

תלמיד תואר שלישי הנדרש בפטור מאנגלית צריך להירשם לקורס כתיבה אקדמית (קוד 41-044). לא ניתן לקבל פטור מהמחלקה.

 

 הגשת והצגת הצעת מחקר

הצעת המחקר לתואר שלישי תוגש עד סוף שנה"ל הראשונה ללימודים (או לפני כן, אם מוגדר אחרת ע"י המלגה), לפי הנהלים המוגדרים ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים

לאחר ההגשה של ההצעה הכתובה, הסטודנט/ית יציגו אותה פרונטלית (בזום) מול המנחה והשופטים/ות במצגת של כ 30-40 דקות (כולל הערות ודיון, ההצגה תימשך כשעה). המצגת תתייחס לכל המרכיבים בהצעת המחקר - סקירת ספרות, הבעיה המחקרית, תוצאות ראשוניות, ותכנית מחקר.

השופטים יוכלו לאשר את ההצעה לאחר ההצגה, או לדרוש עידכונים/תיקונים בהצעה (ויאשרו את ההצעה לאחר התייחסות מספקת לדעתם להערות).

דו"ח 3/4

סטודנטים/ות לתואר שלישי יצטרכו להגיש לוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים דו"ח 3/4 עד ה 10 לאוגוסט בשנה השלישית ללימודים. בדו"ח (עד עמוד אחד) יתואר המחקר שבוצע במהלך הדוקטורט, כולל התייחסות לתכנית המחקר שפורטה בהצעת המחקר (אין בעיה שהתכנית תשתנה, זה חלק מהמחקר, רק צריך להיות הסבר והתייחסות לכך). 

לדו"ח תצורף רשימת פירסומים של הסטודנט/ית ממהלך הדוקטורט. 

אישור הדו"ח ע"י הוועדה הוא תנאי לפתיחת הרישום לשנה הרביעית והאחרונה ללימודים של הסטודנט/ית.

שימו לב כי הדו"ח הוא מנדטורי עבור כלל הסטודנטים/ות, ללא תלות בקבלת מלגה (מחלקתית, נשיא או אחרת) ו/או כיסוי שכ"ל. 

דו"ח זה יוכל להחליף את דו"ח ההתקדמות הרגיל של המתואר בסעיף 5 לעיל באותה השנה (יש לסמן בכוכבית אילו מאמרים חדשים התווספו בסמסטר האחרון)

לקבלת מידע בנושא תואר שלישי במדעי המחשב צרו קשר דרך  עמוד צור קשר | טלפון: 03-5318866 | בדוא"ל:  phd@cs.biu.ac.il |  וואטסאפ 03-5318866

הנחיות להגשת עבודת דוקטור לשיפוט

 - שלושה עותקים מודפסים (בלי תודות בשלב זה)

דיסק או דיסק און קי עם הקבצים הבאים: עבודת הדוקטור, תקצירים, שערים (שער חיצוני + עמוד עם פירוט ההנחיה) – יש לקחת בחשבון שהדיסק נשאר בבית ספר ללימודים מתקדמים לאורך השיפוט.

 

הנחיות להגשת דוקטורט כאסופת מאמרים

 

 טפסים:

- טופס פרטים אישיים .

- אישור מנחה (אם יש יותר ממנחה אחד צריך שכל אחד יחתום על טופס משלו).

- טופס הנחיות חתום על-ידי הסטודנט והמנחה/ים .

- טופס הצהרה .

- אם העבודה כתובה באנגלית: אישור עריכה לשונית (המנחה יכול להיות חתום) .

- אם חל שינוי בכותרת העבודה מאז אישור הצעת מחקר, יש להגיש בקשה לכך ("שינוי נושא מחקר").

את העבודה והטפסים יש להגיש בבית הספר ללימודים מתקדמים, בניין 403

 

מלגאי נשיא - הגשת בקשות לוועדה 

טופס בקשת מלגה לתואר שלישי - בעברית

טופס בקשת מלגה לתואר שלישי - באנגלית

 

צרו קשר:

לקבלת מידע בנושא דוקטורט מדעי המחשב צרו קשר דרך  עמוד צור קשר | טלפון: 03-5318866 | בדוא"ל:  phd@cs.biu.ac.il |  וואטסאפ 03-5318866

קבלת קהל: ימים א',ב', ג' וה' בשעות 11.30-14.00 

בניין 503 חדר מזכירות מדעי המחשב קומה ראשונה

 

תאריך עדכון אחרון : 13/12/2022