תכנית מעלות - מסלול ישיר לתואר ראשון ושני משולב

תכנית מעלות - מסלול ישיר לתואר ראשון ושני משולב

דרישות: תלמידי/ות תואר ראשון במחלקה למדעי המחשב בר אילן במסלול חד חוגי בלבד, שלא עשו הפסקת לימודים.

ממוצע 90 ומעלה + אישור ראש מחלקה

זמן המסלול: עד 5 שנים מתחילת שנה א בתואר ראשון.

יש לסיים את התואר הראשון ב 3 שנים.

רישום למסלול: יש להרשם למסלול בתוך המחלקה למדעי המחשב בסוף שנה ב של התואר הראשון. 

יש להרשם ללימודי תואר שני באופן רשמי באוניברסיטה החל מסוף חודש ינואר של לימודי שנה ג' .

טופס הגשת מועמדות למסלול הישיר לתואר שני 

תוכנית לימודים

יש ללמוד את לימודי התואר ראשון הנדרשים למעט 3 ש"ש (6 ש"ס) בקורסי הבחירה = סה"כ  61.5 ש"ש .

סטודנטים שלא סיימו את התואר השני תוך 5 שנים ידרשו בהשלמת הנקודות שהופחתו על מנת לקבל תואר ראשון.

תואר שני: עפ"י הדרישות הרגילות של תואר שני  + פטור מקורס יהדות לתואר שני.

על הסטודנט/ית למצוא מנחה עד סוף שנת הלימודים הראשונה (שנה ג בתואר ראשון). על הסטודנט/ית להגיש את הצעת מחקר עד שנה לאחר מציאת המנחה או עד סוף שנת הלימודים השניה (שנה ד תואר ראשון), המוקדם מבין השניים. 
ניתן לבקש מלגת מחלקה לאחר מציאת מנחה. המלגה תינתן לכל היותר לשנתיים, ובתנאי שהתקיימו תנאי ההתקדמות.

תוכנית לימודים לשנה ג':

במקביל לרישום הקורסים של התואר ראשון, יש להרשם לפחות ל 4 ש"ש (8 ש"ס) לקורסים לתואר שני. קורסים אלו ירשמו במסגרת לימודי תואר ראשון היות ובשנה ג' הסטודנטים עדיין לא מוגדרים כתלמידי תואר שני. בעת הגשת הבקשה לאישור זכאות לתואר הראשון יש להגדיר את כל הקורסי הבחירה שנלמדו מעבר לקורסי הבחירה הנדרשים לתואר כקורסים עודפים. יש לציין בהערות כי את/ה סטודנט/ית במסלול הישיר לתואר שני וע"כ את/ה יכול/ה לסיים את לימודי התואר ראשון עם 61.5 ש"ש.

את פרויקט הסיום של התואר הראשון (בשנה ג' של התואר הראשון) ניתן לעשות במעבדת המחקר של המנחה, אם הפרויקט הוא בעל אופי תכנותי/מחקרי.

תוכנית לימודים לשנה ד' = שנה א' בתואר שני:

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר ראשון יש להגיש בקשה לעבור לסטודנט מן המניין. את הטופס יש לשלוח ל masters@cs.biu.ac.il

כמו כן, יש להגיש דרך מערכת האינ-בר בקשה להכללת הקורסים העודפים שהוצאו מהתואר ראשון שיחשבו כקורסים במסגרת לימודי התואר השני. 

אישור בקשה לזכאות לתואר לתואר שני:

יש לציין בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר השני כי את/ה סטודנט במסלול הישיר מתואר ראשון לתואר שני וע"כ יש לך פטור מקורס יהדות.

שכר לימוד:

סטודנטים לתואר ראשון שקיבלו אישור אקדמי ללמוד במהלך שנת הלימודים האחרונה שלו קורסים לתואר שני וממשיך ללמוד תואר שני ברצף מיד עם סיום התואר הראשון, יקבלו פטור אקדמי וכספי בגין קורסים אלו עד 4 ש"ש (בתנאי ששעות אלו הן עודפות לתואר הראשון וסה"כ צבירת האחוזים לתואר הראשון מעל למינימום הנדרש).

מלגה והחזר/כיסוי שכר לימוד:

סטודנט/ית בתכנית מעלות זכאי/ת לכיסוי/החזר שכ"ל לתואר שני (כלומר, 200% שכ"ל), ולמלגה חודשית עד לשנתיים במהלך הלימודים. 

ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגה חודשית לאחר מציאת מנחה, כבר במהלך הסמסטר הראשון ללימודים (שנה ג' של התואר הראשון). ניתן לבדוק פרטי המלגה וקריטריונים לקבלתה באתר התואר השני של המחלקה: https://cs.biu.ac.il/masters