הנחיות לדוקטורט כאסופת מאמרים

נהלי הגשת עבודת דוקטורט במתכונת של אסופת מאמרים - המחלקה למדעי המחשב

 

ניתן להגיש עבודת דוקטורט במתכונת של אסופת מאמרים (ולא כדיסרטציה רגילה), אם העבודה עומדת בתנאים המוגדרים ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים ובנהלי המחלקה למדעי המחשב (המפורטים בעמוד זה).
התנאים הקובעים הם המחמירים מבין השניים. 

מטרת נהלי המחלקה היא לוודא כי עבודת דוקטורט המוגשת כאסופת מאמרים הוא ברמה אקדמית גבוהה וראויה לעבודת דוקטורט במדעי המחשב. יש לוודא כי כל עבודה כזו עומדת בדרישות הסף המפורטות, וכי בהגשת העבודה למחלקה מצורף המכתב המפורט בנהלים - וזאת בנוסף למסמכים האחרים הנדרשים ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים.

 

מאמר דרגה א':   מאמר ז'ורנל שהתקבל לפרסום בכתב עת המדורג A לפחות.

מאמר דרגה ב':  מאמר כנס מלא, כמקובל בתחום (לא מאמר מקוצר או extended abstract) שהתקבל לפרסום בכנס המדורג A או A* לפי דירוג המחלקה. יש לכלול נספחים, הוכחות וכו' שהושמטו ממאמר הכנס בגלל אילוצי מקום.

מאמר דרגה ג':  מאמר מלא, כמקובל בתחום (לא מאמר מקוצר או extended abstract) שהוגש לשיפוט או שהתקבל לכנס תחרותי ו/או לז'ורנל (דירוג הכנס/ז'ורנל יכול להיות נמוך ממאמרי דרג א' או ב' שהוגדרו לעיל).

מאמרים שהוגשו ו/או התקבלו לפירסום בסדנה (workshop) לא נכללים בדרוג הנ"ל ועל בסיסם לא יוכל להיות מורכב דוקטורט המוגש כאסופת מאמרים. 

 

דרישות סף להגשת עבודת דוקטורט במתכונת של אסופת מאמרים

 • עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים תכלול לפחות שלושה מאמרים החולקים תמה משותפת, ועומדים (לכל הפחות) בתנאים הבאים:
 1. מאמר אחד יהיה מדרגה א' (ניתן להמיר מאמר מדרגה א' בשני מאמרים מדרגה ב')
 2. מאמר שני יהיה מדרגה ב' או א'
 3. מאמר שלישי יהיה מדרגה ג' או מדרגה גבוהה מכך
 • בין המאמרים שעליהם מבוססת העבודה לא תהיה חפיפה משמעותית בתרומה. בפרט, אף אחד מהם לא יוכל להיות גרסה מורחבת (או מצומצמת) של מאמר אחר.
 • בעבודת דוקטורט במתכונת של אסופת מאמרים יכללו מאמרים בהם הסטודנט/ית מופיע/ה כמחבר/ת ראשון/ה או כמחבר/ת ראשי/ת כמקובל בתחום.
 • כברירת מחדל, אם הסטודנט/ית מופיע/ה במאמר כ equal contribution, המאמר יוכל להחשב רק כמאמר בדרגה ג', ויכלל בדוקטורט יחיד (כלומר, המאמר לא יוכל להכלל בדוקטורט של יותר מסטודנט/ית אחד/ת). באישור מנחה, ניתן להכליל מאמר שנכתב ב equal contribution בשתי עבודות דוקטורט, ובשתיהן ייחשב כמאמר בדרגה ג'.
 • מעבר למכסת הסף הנדרשת שפורטה לעיל, ניתן לכלול בדוקטורט גם מאמרים קצרים, מאמרים מסדנאות, ומאמרים שבהם הסטודנט/ית מופיע/ה כ equal contribution (ולא נכללו במאמרים המרכיבים את בסיס הדוקטורט). 
 • על יו"ר הוועדה המחלקתית לאשר כי עבודת דוקטורט המוגשת כאסופת מאמרים הינה בעלת היקף, עומק ותרומה משמעותיים וראויים לעבודת דוקטורט. אי לכך, עמידה בתנאים המפורטים לעיל לא מבטיחה אישור אוטומטי של המחלקה על הדוקטורט (הם מוגדרים כתנאי בסיס לבחינה לשיפוט).
  לצורך בחינת התאמת העבודה לסטנדרטים המקובלים במחלקה (וקבלת אישור יו"ר הוועדה מחלקתית להגשת העבודה לשיפוט ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים), בהגשת עבודת דוקטורט המוגשת כאסופת מאמרים למחלקה יש לצרף מכתב (עמוד אחד) מאת המנחה המסביר את התרומות המשמעותיות המופיעות בעבודת הדוקטורט, ומצדיק את ההגשה של הדוקטורט כאסופת מאמרים (ולא כדיסרטציה רגילה). המכתב הנ"ל צריך להיות חתום ע"י המנחה וע"י חבר/ת סגל בכיר נוסף/ת מהמחלקה מהתחום.  יו"ר הוועדה רשאי/ת לבקש חו"ד נוספת טרם העברת העבודה לשיפוט. אם יוחלט שההיקף ו/או העומק אינם מספקים, ניתן יהיה לבקש את הרחבת העבודה לפני העברתה לביה"ס ללימודים מתקדמים.
 • מנחה רשאי/ת להתנות את הגשת העבודה בקבלת כל המאמרים לפרסום, ובלבד שיודיעו זאת לסטודנט/ית לפני תום השנה השלישית ללימודים (או שנה לפני סיום הלימודים, המוקדם מבין השניים) ויתקבל לכך אישור מיו"ר הוועדה המחלקתית.